Navigation


 

beste Freunde/innen

 ______s$$$s$$$_____s____s_________________s$$$$$$s
_____$s______s$$$$$$$$$_s$$$s_________$$$m®$$$$$$$$$
____$__________s$__$_____$_s$$$_____$$$______________$$
____$__s$s__$____$$_s_s$__$___s$$_$$s_________________$$
___$$____$$__$___$__$$s___$______$$____________________$$
__$s_______$____s__$s$$$_$______________________________$$
__$____s$$___$$_s$s_____$__________DU BIST DIE___________$$
__$$_$$s__$___s$$$ssss$$$_s______________________________$$
_$__s__ss__s__$$$$$$_s____s$s_____BESTE FREUNDIN________$$
$s__s_s_____s$__$s____$ss___$_____________________________$$
$____s$$s$s$_$___s$__$_s$____$_______DER WELT____________$$
s$_______s__s$___s_$_s$____$$$___________________________$$
_ss$sss$$_$$$_s__$_$s_s$__$$_____________________________$$
______$_______$_$_$_$___s$______________________________s$
______$____$_ss_$s__$ss_s$__SCHÖN DAß ES______________$$
_______$$__________$$sss_$____________________________$$
_________$$$_$$ss$$$_$ss$____DICH GIBT_______________$$
________$$___ss_s$$$s_$_$$________________________s$$
________$s__ssss__$$ss$__$_______________________$$
_________$$$$sss_$____$_s$_____________________$$s
__________$_s$$$s$_$s$_$$____________________s$$
__________$$_s__$_$s___$___________________$$$
___________$$_s$$___s$s$$________________$$$
_________________s$$s___$$$_____________$$
__________________________$$$________s$$
____________________________$$$_____$$
______________________________$$s_$$
________________________________$$s
 
__________________________________
_________####________####
_________#####_____#####
_________#####_____#####
_________###____♥_____###
_________#____beste______#
_______###___Freunde___###
___##__#_#___________#_#_#
_#_____#___#________#__#___#
___###___#___##_##_#__#___#
_____#####_____♥_______.#____#
______###_______________.#___#
_____####________________#___#
___########_____________#___#
__#########_____________.#__#
__##########___________###
__##########_________#___#
______#__#__________#_____#
______#__#________#_______#
__#####__##______#_______####
####______#______##__________###
#_________#________.#____________##
_________#__________#______________##
________#___________#_______________#
________###________.#
__________________###
 
 
 
 
 
…...…,•’``’•,•’``’•,…...…...........,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’…...…............’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`,•’``’•,•’``’•,..……....`’•,,•’`,•’``’•,•’``’•
,•’``’•,•’``’•,’•….,`’•,*,•’`,•’,...•’``’•,•’``’•,’•….,`’•,*,•’`,•’
’•,`’•,*,•’`,•’ …......`’•,,•’’•....,`’•,*,•’`,•’ …......`’•,,•’
.....`’•,,•’ ...............................`’•,,•’ ...


_____%%_____%%___%__%%__.%____%%____    
____%__%____%_%__%__%_%_.%___%__%___ 
___$$$$$$$____$$__$_$$__$$__$_$$__$$$$$$$__
___$$____$$___$$___$$$__$$___$$$__$$____$$__     
__§§§____§§§_§§§____§§_§§§____§§_§§§____§§§_

_%%___%___%%__.%_%%%%
__%____%___%_%_.%__%___% …...…,•’``’•,•’``’•,
__$$___$$___$$__$_$$__$$___$$…...…’•,`’•,*,•’`,•
__$$___$$___$$___$$$__$$___$$...……....`’•,,•’`
___§§§§§___§§§____§§_§§§§§§§


%%%%_______%%_____%%__.%_%%___%_
_%___%_____.%__%____%_%_.%__%___%__    
_$$___$$____$$$$$$$___$$___$$$___$$____
_$$___$$____$$___$$___$$___$$$___$$____
§§§§§§§____§§§___§§§_§§§____§§_§§§§____

…...…,•’``’•,•’``’•,…...…...........,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’…...…............’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`,•’``’•,•’``’•,..……....`’•,,•’`,•’``’•,•’``’•
,•’``’•,•’``’•,’•….,`’•,*,•’`,•’,...•’``’•,•’``’•,’•….,`’•,*,•’`,•’
’•,`’•,*,•’`,•’ …......`’•,,•’’•.....,`’•,*,•’`,•’ …......`’•,,•’
.....`’•,,•’ ...............................`’•,,•’ ...
beste________________________$$$__\____//
_______Freunde_____________$$$$$__\__//__$$$
_________________________$$$$$$$__\//_$$$$$$
___FÜR IMMER_____________.$$$$$$$(__)$$$$$$$
___________________________$$$$$$$O$$$$$$$
_____________________________$$$$O$$$$$$
__♥♥____♥♥♥♥_♥♥__♥♥_______$$$$$$O$$$$
__♥♥___♥♥____♥♥__♥♥______$$$$$$O$$$$$$
__♥♥__♥♥_____♥♥♥♥♥♥______$$$$$_$$$$$$$
__♥♥___♥♥____♥♥__♥♥_______$$$___$$$$$
__♥♥____♥♥♥♥_♥♥__♥♥______________$$$

_♥♥_____.♥♥♥♥____♥♥__♥♥♥♥♥♥__♥♥♥♥♥♥♥♥__♥♥♥♥♥♥___♥♥♥♥♥♥_
_♥♥____♥♥_♥♥____♥♥_♥♥_______♥♥___♥♥__♥♥___♥♥_♥♥______
__♥♥__♥♥___♥♥__♥♥__♥♥♥♥______♥♥♥♥♥♥___♥♥___♥♥_♥♥♥♥____
____♥♥♥_____♥♥♥____♥♥________♥♥_♥♥___♥♥___♥♥_♥♥______
_____♥_______♥______♥♥♥♥♥♥___♥♥__♥♥__♥♥♥♥♥♥___♥♥♥♥♥♥_

__♥♥♥♥♥♥___♥♥____♥♥♥♥_♥♥__♥♥___♥♥___♥♥_♥♥__♥♥♥♥♥♥_
__♥♥___♥♥__♥♥___♥♥____♥♥__♥♥___♥♥♥__♥♥_♥♥_♥♥______
__♥♥___♥♥__♥♥__♥♥_____♥♥♥♥♥♥___♥♥_♥_♥♥_♥♥_♥♥♥♥____
__♥♥___♥♥__♥♥___♥♥____♥♥__♥♥___♥♥__♥♥♥_♥♥_♥♥______
__♥♥♥♥♥♥___♥♥____♥♥♥♥_♥♥__♥♥___♥♥___♥♥_♥♥__♥♥♥♥♥♥_

_♥♥_____.♥♥__♥♥♥♥♥♥__♥♥♥♥♥♥♥♥_
_.♥♥____♥♥__♥♥________♥♥___♥♥_
__.♥♥__♥♥___♥♥♥♥______♥♥♥♥♥♥__♥♥♥♥♥♥
____♥♥♥____♥♥________.♥♥_♥♥___
_____♥______♥♥♥♥♥♥___.♥♥__♥♥__

________♥♥♥♥♥♥___♥♥♥♥♥♥___♥♥♥♥♥_♥♥♥♥♥___♥♥♥♥♥♥_♥♥___♥♥___♥♥
_______♥♥_______♥♥_______♥♥___♥♥_______♥♥______♥♥♥__♥♥___♥♥
______♥♥___♥♥___♥♥♥♥_____♥♥♥♥♥_♥♥♥♥♥___♥♥♥♥____♥♥_♥_♥♥___♥♥
_______♥♥____♥♥_♥♥___________♥♥___.♥♥__.♥♥______♥♥__♥♥♥
________♥♥♥♥♥____♥♥♥♥♥♥__♥♥♥♥♥_♥♥♥♥♥____♥♥♥♥♥♥_♥♥___♥♥___♥♥

_______$$$__\____//__________$$$__\____//
______$$$$$__\__//__$$$_____$$$$$__\__//__$$$
_____$$$$$$$__\//_$$$$$$___$$$$$$$__\//_$$$$$$
______$$$$$$$(__)$$$$$$$____$$$$$$$(__)$$$$$$$
_______$$$$$$$O$$$$$$$_____$$$$$$$O$$$$$$$
_Manu___$$$$O$$$$$$___und___$$$$O$$$$$$-Birgül
______$$$$$$O$$$$_________$$$$$$O$$$$
_____$$$$$$O$$$$$$_______$$$$$$O$$$$$$
_____$$$$$_$$$$$$$_______$$$$$_$$$$$$$
______$$$___$$$$$_________$$$___$$$$$
_____________$$$_________________$$$

 

..........()*"*()
............( *.:.*)
........#(,,###,,)#
.....##.............##...............########
...###................###.....##......*★......###
...##...........☆.......####.......................###
...##.....★....*★*....##..*★...*☆*★*..★.....###
....##....*★*.........#.........Markus....*☆*......###
.....###..........*☆*★*..*★...und...*☆*★*...###
........###....Janina..*★*☆*★*.............###
............##...*★*☆*......▲.................###
..............##.........★.....▒.............###
................##-..............▓.......####
.................##....☆............####
.................##...........####
................##........###
..............##....##
..............###
............##

 

¤ª (herz) “ª¤.♥...¤ ª“˜¨ (herz)
¯¨˜“ª¤.¸°¸.¤ª (herz) “ª¤.¸°¸.¤ª“˜¨¨¯
..¤ª“˜¨¨¯¯¨¨˜“ª¤....¤ª (herz) “ª¤. (herz)

_$$$$___________________$$____
$$___$___________________$$______
$$_______________________$$_________
_$$$$___$$$$__$$_$$___$$$$$_$$_$$_$_$$$$
____$$_$$__$$__$$_$$_$$__$$__$$_$$_$$_.r$$
$___$$_$$__$$__$$_$$_$$__$$__$$____$$__$$_$
_$$$$_$_$$$$_$_$$__$$_$$$_$$_$$___$_$$$$_$
__-:¦:-_______-:¦:-____-:¦:-___-:¦:-____
_______$$$_____$$$$$$_____$$$___$$$____
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$_$$$$$$_
___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$_
___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$$$$$$$___
___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_______$$____
____$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$___-:¦:-______
_____$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$______-:¦:-_
________$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$___$$$$__
_$$$$_____$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$__
$$__$$_______$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$-:¦:-
$$__$$___-:¦:-________$$$$$$$$$$$$$$$$___
__$$_________________$$$$$$$$$$$$$____
$$__$$_$$____-:¦:-______$$$$$$$$$$__-:¦:-_
$____$$_______________$$$$$___-:¦:-_
_$$$$$_$$_-:¦:-_________$$$__-:¦:
___-:¦:-____-:¦:-___-:¦:-_________
__.$.___.$.___________________________$$
__$$___$$__________________________$$_$
__$$$_$$$__________________________$$_$
__$$_$_$$__$$$$_$$_$$___$__$___$$$_$$$
__$$___$$_$$__$$_$$_$$_$$__$$_$$_$_$$
__$$___$$_$$__$$_$$_$$_$$__$$_$$$__$$
$_$$___$$_$$r._$$_$$_$$_$$__$$_$$__$$$_$
_$$_____$$_$$$_$_$$__$$_$$$_$$_$$$__$$

¤ª (herz) “ª¤.♥...¤ ª“˜¨ (herz)
¯¨˜“ª¤.¸°¸.¤ª (herz) “ª¤.¸°¸.¤ª“˜¨¨¯
..¤ª“˜¨¨¯¯¨¨˜“ª¤....¤ª (herz) “ª¤. (herz)

 

 

 

 

_____$$$$$$$_____$$$$$$
___$$$$$$$$$$___$$$$$$$$
_$$$______$$$_$$$_____$$$
$$$__╦═╗__$$$$________$$$
$$$__║...║______________$$$
$$$__╩═╝aniela_________$$$
_$$$_____╦═╗_________$$$
__$$$____╚═╗________$$$
___$$$___══╩ean____$$$
____$$$____________$$$
_____$$$__╦═_____$$$
______$$$_╠═____$$$
_______$$$╩orever$$$
________$$$____$$$
_________$$$__$$$
__________$$$$$$
___________$$$$
____________$$$
_____________$$
______________$

 

 

 

`•.☼(¨`•.•´¨)☼ ¸.•*¨`*•.¸
…... ×`•.¸.•´ *.¸¸.•*¨`*•.¸`•.¸.•
(¨`•.•´¨)☼.`•.☼(¨`•.•´¨)☼
×`•.¸.•´....... . ×`•.¸.•`
__.$.___.$.__________$$$________$$$_$$$
__$$___$$_o_______$$__$______$$__$$__$
__$$$_$$$_________$$_$_______$$_$$$_$
__$$_$_$$_.$.__$$$_$$$$___$$$_$$$_$$$_$$$
__$$___$$_$$_$$___$$_$$_$$_$_$$__$$_$$_$
__$$___$$_$$_$$___$$_$$_$$$__$$__$$_$$$
$_$$___$$_$$_$$__$$$_$$_$$__$$$_$$$_$$__$
_$$$____$$_$$_$$$_$$__$$_$$$_$$$$_$$_$$$
______________________________________
____________s_$_______________________
___________$$_§_s__$_s$__________
___________§__§_$$_$__§s______
____ss_$s_$§$$§_$$_$s$$$_s$sss
____$s_s§s$§$$§_$§_$_§$$_§s_s$
____$___$$$§§$§s$§_§s§§$$§___§
____§__$$§$§§§$$$$$m$§§$$$s__§
____§s_$$§$§§§_§$$§a§§§$§$$$s§
____$§$§s§§§§§_§$$§n§§§§§$$$$§
____s§s§$s§§ss$§§§§osss§s_§$$$
_____§§§§§____s§§§§n____s§§§§
__$___§§§______s§§s______s§§$_s$
___§$_§§________$$________§§$$§
____$$§$__________________$§§§
____s§§$_$$$___$$$__$$$$$_s§§s
____s$§$_$_$$_$$____$$__$__§§s
____$_§$_$$$___$$$__$$$____§$$s
___s§$___$_$$____$$_$$_____ss§_s
___$s§$__$$$___$$$__$$_____§$$$
___§ss§§$________________s§§ss§s
___$§$§§§s______________s§§§_§§
____s§§§§§s_____________§§§§§s
_______$§§$____________$§§$
_______$§§§ss________s$§§§$
_______$§_$_§$______$§_§_§§
_______$$s$s§§$____$§§s§_s§
_______$$_s§§$§$__$§$§§s__§
_______s$____§_§$s§s§____$s
________s____§_§§§§s§____s
_____________§_§§§§$$____
_____________s$§§§§$____
______________$$§§$$____
______________§_§§_§s__
________________§§______
________________§§______
$____$$$________$$______
$$__$$__$________s______
_$$_$$_$ ___________________
___$$$$_$$$$__$$__$$_$$_$_$_$$$$
____$$_$$__$$_$$__$$__$$_$_$$__$$
_$$_$$_$$__$$_$$__$$__$$___$$__$$
$$_$$__$$__$$_$$__$$__$$___$$__$$_$
_$$_$$$_$$$$_$_$$$$_$_$$____$$$$_$
.`•.☼(¨`•.•´¨)☼ ¸.•*¨`*•.¸
…... ×`•.¸.•´ *.¸¸.•*¨`*•.¸`•.¸.•
(¨`•.•´¨)☼.`•.☼(¨`•.•´¨)☼
×`•.¸.•´....... . ×`•.¸.•`..█...█...█....█..███..███..███..█▀▀..
...▀█▀...█...█...█..█..█..█..█..█..█▀▀..
.....▀.......▀......▀▀▀..▀..▀..▀..▀..▀▀▀..
..............♥..♥
.........♥.........♥
.....♥...............♥
...♥.................... ♥
..♥......................♥
.♥........................♥...........♥....♥
♥.........................♥...♥..............♥
.♥.........................♥...................♥
..♥.........................♥................♥
...♥...........UND....................♥
.....♥..................................♥
........♥...........................♥
...........♥......................♥
...............♥...............♥
..................♥..........♥
.....................♥.....♥
.....    ..................♥.♥
....    ....................♥
.......................♥
.......................♥
........................♥
...........................♥
..▀█▀..███..█▀█..▀█▀..█▀█..█▀▀
....█....█..█..█▀█..░█░..█▀█..▀▀█..
....▀....▀▀▀..▀▀▀..▀▀▀..▀░▀..▀▀▀..


_______$$$$$$___________ $$$$$$
_____$$_____ $$_______ $$______ $$
___$$________ $$_____$$_________ $$
_ $$____________ $$__$$___________ $$
_$$_______________$$______________ $$
_$$_______________________________$$
_ $$_________B_E_S_T______________ $$
_ _$$____________________________$$
___ $$______F_R_I_E_N_D_S_______$$
____ $$_______________________$$
_____ $$____4-E_V_E_R________$$
______ $$__________________$$
________ $$______________$$
__________ $$__________$$
____________$$_______$$
______________$$____$$
________________$$_$$
__________________$$$
____________________$$
______________________$

............()*"*()
............( *.:.*)
........#(,,###,,)#
.....##.............##...............########
...###................###.....##.................###
...##...........☼.......####.......................###
...##.....☼..............##....................☼........###
....##...................#.........Jacqueine,..........###
.....###.....................☼.....+++.................###
........###.......Manuela...........................###
............##...............===..................###
..............##.........☼Best friends.....###
................##-forever!............####
.................##....☼............####
.................##...........####
................##........###
..............##....##
..............###
............##

 

§§§§___§§§§__§§§§§__§§§§__§§§§_§§§§§§
§§_§§_§§__§§__§§_§§_§§____§§_§§__§§__
§§§§__§§__§§__§§§§__§§§§__§§§§___§§__
§§_§§_§§__§§__§§_§§_§§____§§_§§__§§__
§§__§§_§§§§__§§§§§__§§§§__§§__§§_§§__

§§__§§_§§___§§_§§§§§§
§§__§§_§§§__§§_§§___§§
§§__§§_§§_§_§§_§§___§§
§§__§§_§§__§§§_§§___§§
_§§§§__§§___§§_§§§§§§_

§§§§§§___§§§§_§§___§§_§§__§§§§§_§§§§§§§
§§___§§_§§____§§§__§§_§§_§§_____§§
§§___§§_§§§§§_§§_§_§§_§§__§§§§__§§§§§
§§___§§_§§____§§__§§§_§§_____§§_§§
§§§§§§___§§§§_§§___§§_§§_§§§§§__§§§§§§§


(’’v’’) .....................................(’’v’’)
. ’v’......................................... ’v
:::::♥:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::♥
_______$$$___$$$
______$$$$$_$$$$$
______$$$$$$$$$$$
_______$$$$$$$$$
_________$$$$$
___________$
:::::♥::::::::::::::::::::::::::::::::::::::♥
(’’v’’) .....................................(’’v’’)
. ’v’......................................... ’v

♥§§§§___§§_____§§§§§__§§______§§_§§§§§§
__§§____§§____§§___§§__§§____§§__§§
__§§____§§____§§___§§___§§__§§___§§§§§
__§§____§§____§§___§§____§§§§____§§
♥§§§§___§§§§§__§§§§§______§§_____§§§§§§

 

__$$$___$$$
_$$$$$_$$$$$       
$$$$$$$$$$$$$     
$$$$$$$$$$$$$     
$$$$$$$$$$$$$    
_$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$
___$$$$$$$
_____$$$
______$
█▀█..█▀▀..███..▀█▀..█▀▀..█▀▀
█░█..█▀▀..█..█....█░..▀▀█..█▀▀
▀▀▀..▀▀▀..▀..▀..▀▀▀..▀▀▀..▀▀▀.
. ...♥. ...♥. ...♥. ...♥
...█...█..███..█▀█
...█...█..█..█..█░█
....▀▀....▀..▀..▀▀▀
. ...♥. ...♥. ...♥. ...♥
█▀█..███..█▀█..█▀▀..█▀█..▀█▀..
██▀..█..█..█▀█..█▀▀..██▀....█.....
▀░▀..▀▀▀..▀▀▀..▀▀▀..▀░▀....▀..... 
__$$$___$$$
_$$$$$_$$$$$       
$$$$$$$$$$$$$     
$$$$$$$$$$$$$     
$$$$$$$$$$$$$    
_$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$
___$$$$$$$
_____$$$
______$
.▀█▀..███..
.░█░..█..█...
.▀▀▀..▀..▀...
....♥. ...♥. ...♥. ...♥. ...♥. ...♥
..█......███..█.....█..█▀▀..
..█......█..█...█...█...█▀▀..
..▀▀▀..▀▀▀......▀.....▀▀▀..
....♥. ...♥. ...♥. ...♥. ...♥. ...♥

 

$$____$$_$$$$$_$$____$$_$$$$$_$$$$$
$$$__$$$_$$__$_$$$__$$$_$$__$_$___$$
$$_$$_$$_$$____$$_$$_$$_$$____$___$$
$$_$$_$$_$$$$$_$$_$$_$$_$$$$$_$___$$
$$_$$_$$_$$____$$_$$_$$_$$____$___$$
$$_$$_$$_$$__$_$$_$$_$$_$$__$_$___$$
$$____$$_$$$$$_$$____$$_$$$$$_$$$$$
________________$$$$______________
_______________$$__$$_____________
_______________$$__$$_____________
_________________$$_______________
_______________$$__$$_$$__________
_______________$$___$$____________
________________$$$$$_$$__________
__________________________________
_$$$$___$$$$__$$$$$__$$__$_$$__$$$$
$$___$_$$__$$_$$__$$_$$__$____$$__$$
$$_____$$__$$_$$__$$_$$__$_$$_$$__$$
_$$$$__$$__$$_$$$$$__$$$$$_$$_$$$$$$
____$$_$$__$$_$$_____$$__$_$$_$$__$$
$___$$_$$__$$_$$_____$$__$_$$_$$__$$
_$$$$___$$$$__$$_____$$__$_$$_$$__$$
_________________________________
_________sss_________________
______§§§sss§§$____§§§§§§§§§$$
___$§§$_§§§§§_§§§§§s______ss§§
_s$§m$§§§§§§§§§$$s___________s§$
_$§a§§§sssss§§s_______________$§$
_§§n§§s______s§________________§$
_§§o§$________________________$§$
_s§n$$________________________§§
__s§$s______________________s§§s
___s§§s_____________________§§s
_____§§s__________________s§§
______s§$s______________s$§s
_______s§§$s__________s$§§s
_________s§§$s_______$§§s
___________ss§______§ss
_____________s§§$$§§s
________________ss

•.☼(¨`•.•´¨)☼ ¸.•*¨`*•.¸
…... ×`•.¸.•´ *.¸¸.•*¨`*•.¸`•.¸.•
(¨`•.•´¨)☼.`•.☼(¨`•.•´¨)☼
×`•.¸.•´......... . ×`•.¸.•`
_$$$$__________________$$$___
$$___$________________$$__$__$___
$$____________________$$_$_________
_$$$$___$$$$_$_$$$$___$$$$__.$.__$$$$
____$$_$$__$$_$$__$$__$$_$$_$$_$$__$$
____$$_$$__$$_$$__$$__$$_$$_$$_$$__$$
$___$$_$$__$$_$$__$$_$$$_$$_$$_$$__$$
_$$$$_$_$$$$__$$$$$_$_$$__$$_$$_$$$$_$
______________$$_____________________
______________$$__________________
_______________$$_____________
__-:¦:-____-:¦:-___-:¦:-___-:¦:-____
_______$$$_____$$$$$$_____$$$___$$$__
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$_$$$$$$_
___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$_
___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$$$$$$$___
___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_______$$____
____$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$___-:¦:-______
_____$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$______-:¦:-_
________$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$___$$$$__
_$$$$_____$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$__
$$__$$_______$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$-:¦:-
$$__$$___-:¦:-________$$$$$$$$$$$$$$$$___
__$$_________________$$$$$$$$$$$$$____
$$__$$_$$____-:¦:-______$$$$$$$$$$__-:¦:-_
$____$$_______________$$$$$___-:¦:-_
_$$$$$_$$_-:¦:-_________$$$__-:¦:
___-:¦:-____-:¦:-___-:¦:-_________
´_______________________________
_$____$________________________$$
_$$___$$________________________$$
_$$$_$$$________________________$$
_$$_$_$$__$$$_$$_$$_$$___$$$__$$$$
_$$___$$_$$_$__$$_$$_$$_$$_$_$$_$$
_$$___$$_$$$___$$_$$_$$_$$$__$$_$$
_$$___$$_$$_$__$$_$$_$$_$$_$_$$_$$_$
$$_____$$_$$___$$_$$__$$_$$$__$$$_$
`•.☼(¨`•.•´¨)☼ ¸.•*¨`*•.¸
…... ×`•.¸.•´ *.¸¸.•*¨`*•.¸`•.¸.•
(¨`•.•´¨)☼.`•.☼(¨`•.•´¨)☼
×`•.¸.•´......... . ×`•.¸.•`

___________________________________.@_________
______█████..▀█▀..█████..▀█▀..________@@@________
______█░█░█..░█░..█░█░█..░█░..________@@@________
______▀░▀░▀..▀▀▀..▀░▀░▀..▀▀▀.._________.@__________
_______________________________________________
________________________________█...█..███..█▀█..__
_________________-@@@_________..█...█..█..█..█░█..__
_________________.@@@@@_______..▀▀...▀..▀..▀▀▀..__
█......▀█▀..█▀▀..█▀█.._.@@@@@@@________@@@_____
█......░█░..▀▀█..█▀█.__@@@@@@@_____@@@@@______
▀▀▀..▀▀▀..▀▀▀..▀░▀.___@@@@@@@@_@@@@@@______
____________________@@@@@@@@@@@@@_______
__.@_________________@@@@@@@@@@@________
_@@@_________________ @@@@@@@@@_________
_@@@___________________@@@@@@@___________
__.@______________________@@@@@____________
_____█▀▀..▀█▀..███..█▀█.._______@@@_____________
_____▀▀█..░█░..█..█..█░█..________.@______________
_____▀▀▀..▀▀▀..▀..▀..▀▀▀..________________________
_____________________________________________
______________________█▀█..█▀█..█▀▀..___________
______________________█▀█..█▀█..█▀....___________
______________________▀░▀..▀▀▀..▀......___________

 __♥♥_____♥♥♥♥♥__♥♥___♥♥__♥♥♥♥♥_____$$$___$$$
__♥♥____♥♥___♥♥_♥♥♥__♥♥_♥♥___♥♥___$$$$$_$$$$$
__♥♥____♥♥♥♥♥♥♥♥_♥♥_♥_♥♥_♥♥♥♥♥♥♥♥__$$$$$$$$$$$$$
__♥♥____♥♥___♥♥_♥♥__♥♥♥_♥♥___♥♥__.$$$$$$$$$$$$$ 
__♥♥♥♥♥♥_♥♥___♥♥_♥♥___♥♥_♥♥___♥♥__$$$$$$$$$$$$$  
________________________________$$$$$$$$$$$ 
____♥♥__♥♥________________________$$$$$$$
____♥♥__♥♥_♥♥___♥♥__________________$$$_
____♥♥__♥♥_♥♥♥__♥♥_♥♥♥♥♥♥_____________$
____♥♥__♥♥_♥♥_♥_♥♥_♥♥___♥♥_________$$$___$$$
_____♥♥♥♥__♥♥___♥♥_♥♥___♥♥________$___$_$___$
__________________♥♥___♥♥_______$_____$_____$
__________________♥♥♥♥♥♥________.$___________$
_______________________________.$___________$
__♥♥___♥♥_♥♥__♥♥_♥♥♥♥♥♥__♥♥________$_________$
__♥♥♥_♥♥♥_♥♥__♥♥_♥♥___♥♥_♥♥_________$_______$
__♥♥_♥_♥♥_♥♥__♥♥_♥♥___♥♥_♥♥__________$$___$$
__♥♥___♥♥_♥♥__♥♥_♥♥___♥♥_♥♥___________$_$
__♥♥___♥♥__♥♥♥♥__♥♥♥♥♥♥__ ♥♥____________$
________________________________________
♥♥________♥♥♥♥♥♥_♥♥_____.♥♥__♥♥♥♥♥♥_♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥_♥♥____♥♥______.♥♥____♥♥__♥♥______♥♥___♥♥
♥♥♥♥♥_::::::♥♥♥♥_____.♥♥__♥♥___♥♥♥♥____♥♥♥♥♥♥
___♥♥____♥♥_________♥♥♥____.♥♥______♥♥_♥♥
___♥♥_____♥♥♥♥♥♥_____♥______♥♥♥♥♥♥__♥♥__♥♥


About Me

suenderlein, 62
Heilbronn


Shoutbox

Lavern: You're an extremely helpful website; could not make it without ya! Feel free to surf to my web-site; ментал слот (https://t.me/s/Mental_slot_Official)
Allergy symptoms management: Asthma symptom recognition
zithromax tablets online: buy azithromycin no prescription
prescription: cheap baclofen
tablets: zovirax 5g
azithromycin 250 price india: azithromycin no prescription
Daniellublins: zofran 8mg tablet
medication: [url=https://effexor.directory/]effexor 35mg[/url]
Alexislublins: Kredit 30000 Euro
Maddoxlublins: 10000 euro lenen

Als Ton abspielen
Neues Bild laden